Χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσλεξία - Ένας οδηγός

Γενικότερες δυσκολίες του παιδιού με δυσλεξία:

1. Δυσκολία στη διάκριση αριστερού - δεξιού. 
2. Δυσκολίες στην αντίληψη των εννοιών της διαδοχής, σειράς και διεύθυνσης.
3. Κινητική αδεξιότητα ή υπερκινητικότητα.
5. Δυσκολίας στην αντίληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου.
6. Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου.
7. Δυσκολία στην επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων και αριθμών με αντίστροφη dyslexia4bσειρά.
8. Ενδεχόμενη οπτικό-αντιληπτική λειτουργική ανωμαλία που μπορεί να εκδηλωθεί ως δυσκολία στη διάκριση μορφών και στην οπτική μνήμη. 
9. Δυσκολία στην αντιστοιχία οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων.
 

Τα κυριότερα αναγνωστικά λάθη:

1. Δυσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων, οι οποίες όμως περιλαμβάνουν τα 
ίδια γράμματα ( π.χ. ΤΗΣ -ΣΤΗ). 
2. Δυσκολία στην ανάγνωση και προφορά ασυνήθιστων λέξεων.
3. Λαθεμένη προφορά φωνηέντων.
4. Καθρεφτική ανάγνωση (π.χ. η λέξη «ΑΧ» διαβάζεται «ΧΑ»).
5. Παρεμβολή άσχετων φωνημάτων κατά την ανάγνωση των λέξεων.
6. Αντικατάσταση μιας λέξης από άλλη με παρόμοια σημασία (π.χ. σκοτεινός - μαύρος).
 

Δυσκολίες στο γραπτό λόγο

1. Ακαταστασία, με αποτέλεσμα οι λέξεις να είναι δυσανάγνωστες. 
2. Ατελή ευθυγράμμιση των λέξεων πάνω στο χαρτί.
3. Γράμματα ή λέξεις γραμμένα καθρεφτικά.
4. Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά.
5. Παραλήψεις, επαναλήψεις και αντιμεταθέσεις γραμμάτων που αποτελούν τη λέξη.
 

Δυσκολίες στην αριθμητική

1. Δυσκολίες στην εκμάθηση των πινάκων του πολλαπλασιασμού (ιδιαίτερα του 6x, 
7x, 8x ).
2. Προβλήματα σε νοερούς αριθμητικούς υπολογισμούς, γι’αυτό χρησιμοποιούν συνήθως τα μέτρημα με τα δάχτυλα ή σημειώσεις σε ένα χαρτί.
3. Σύγχυση των οπτικά όμοιων μαθηματικών συμβόλων π.χ.+ και χ, - και =, < και >.
4. Σύγχυση των οπτικά όμοιων αριθμών π.χ. 6 και 9, 16 με 61 ή 19 ή 91. 
 

Χαρακτηριστικά στην συμπεριφορά του δυσλεκτικού παιδιού

1. Προκαταβολικό άγχος για τη μάθηση που ελέγχεται με γραφή και ανάγνωση.
2. Τάση αποφυγής του γραψίματος.
3. Συχνή διάσπαση της προσοχής.
4. Τάση χαμηλής αυτοεκτίμησης, ιδιαίτερα στο σχολικό χώρο.
5. Συχνά διαστήματα ονειροπόλησης.
6. Περίοδος συναισθηματικής μόνωσης.
7. Δυσκολία στη απομνημόνευση.
8. Τάση συναναστροφής με μικρότερους.
9. Δυσκολία στην αντίληψη διαδοχής ( ταξινόμηση, σειροθέτηση: πρότερο, ύστερο)
10.Έντονη ενασχόληση με χειρωνακτικές/προσωπικές κατασκευές.
11.Έκφραση μέσω χειρονομιών ( δραστηριοποίηση μη λεκτικού), υπερκινητικότητα.
12. Ενδείξεις ικανοποιητικού έως υψηλού βαθμού νοημοσύνης.
13. Αυξημένη κρίση κατά τις περιγραφές και τις αφηγήσεις.
 
 
πηγή: Κ.Δ.Πόρποδας 
 
Ευτυχία Ασημάκη
Φιλόλογος - Ειδική Παιδαγωγός 
 

πίσω στα Άρθρα

Share