Διαδραστικός πίνακας

διαδραστικός πίνακας  Η χρήση του διαδραστικού πίνακα προσφέρει νέους και καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Συνδυάζοντας τις οπτικοακουστικές με τις κιναισθητικές δεξιότητες, ο διαδραστικός πίνακας χρησιμοποιείται ως εργαλείο που βελτιώνει σημαντικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Μέσα από έναν ιδιαίτερα ελκυστικό και διασκεδαστικό τρόπο, με τη χρήση περισσότερων και μεγαλύτερης ποικιλίας μέσων εκπαίδευσης. Οι μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες αποκτούν κίνητρο να συγκεντρωθούν και να αλληλεπιδράσουν με τον «έξυπνο» πίνακα καθώς ενθουσιάζονται με τον τρόπο λειτουργίας του και με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα.
  Ιδιαίτερα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες απαιτούν ειδική εκπαίδευση για να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Συνεπώς, μπορούν άμεσα να επωφεληθούν από την παρουσίαση πολυμεσικού περιεχομένου στην οθόνη ενός διαδραστικού πίνακα καθώς τα βοηθά στην επεξεργασία των πληροφοριών και στην άμεση επαφή με το διδακτικό αντικείμενο.

 Το κέντρο μας διαθέτει διαδραστικό πίνακα και υπεύθυνοι παιδαγωγοί έχουν εξειδικευτεί στη χρήση του και έχουν δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι προσαρμοσμένο στο νέο αυτό τρόπο διαδραστικής διδασκαλίας. 

 Το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες όλων των μαθητών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση και διδασκαλία τους. 

Share